„Lustitia melior fortitudine” Spravedlnost je lepší než statečnost

Služby

Právní služby

Poskytujeme právní poradenství a služby především v oblasti obchodního, občanského, rodinného a správního práva. Nabízíme zastoupení před soudy civilními, rozhodčími i před orgány státní správy, sepisování listin, návrhů a podání jménem klienta. Naše kancelář se dále specializuje na oblast moderních informačních technologií, telekomunikací, Internetu a problematiku doménových jmen.

V rámci naší činnosti poskytujeme především služby se zaměřením:
 • Zakládání obchodních společností včetně zápsiu do obchodního rejstříku, změny obchodních společností, fúze, převody obchodního podílu, schůze představenstva, valné hromady, zakládaní listi do obchodního rejstříku
 • Právo IT – právní specifika v oblasti informačních technologií Internetu
 • Doménová jména
 • Sepisování nebo revize již sepsaných smluv s ohledem na rizika možná pro klienta, obchodní tajemství, ochrana hospodářské soutěže
 • Vymáhání pohledávek a dluhů i mimosoudně
 • Exekuční řízení – zastupování věřitelů i dlužníků od podání návrhu na exekuci do vydání rozhodnutí
 • Občanskoprávní vztahy – sepisování a revize smluv, náhrada škody, ochrana osobnosti, bezdůvodné obohacení
 • Dědické řízení - zastupování v dědickém řízení, dědické vypořádání
 • Nemovitosti - nákup a prodej nemovitostí, smlouvy o koupi nemovitosti včetně smlouvy rezervační, smlouvy kupní o smlouvě budoucí, úschovy peněž do advokátní úschovy a návrh na vklad do katastru nemovitostí. Řešení nájemních vztahů, vztahů mezi členy družstva, vztahy mezi společníky spoluvlastníků. Věcná břemena, zástavní právo
 • Pracovní právo – sepisování pracovních smluv, poradenství v oblasti pracovněprávní (možnosti ukončení pracovního poměru, náhrada mzdy, žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru atd. ), pracovní řád, práva a povinnosti v pracovněprávním poměru.
 • Rodinné právo – rozvod manželství a úkony související, péče o nezletilé děti, vymáhání dlužného výživného atd.
 • Autorské právo – sepisování smluv, zastupování u soudu nebo Úřadu průmyslového vlastnictví. Smlouvy licenční
 • Ochranné známky a průmyslové vlastnictví – registrace ochranných známek, správa a převody ochranných známek, uplatňování práv k ochranné námce, nekalosotěžní jednání
 • Nekalá soutěž – zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, poradenství, obrana proti nekalé soutěži

Advokátní úschova a služby notáře

V souvislosti s poskytováním právních služeb zajišťujeme pro naše klienty úschovu finančních prostředků a listin do advokátní úschovy za stejných podmínek jako notáři. Zároveň nabízíme ověřování podpisů na listinách (prohlášení o pravosti podpisu klienta). V případě zájmu zprostředkujeme i služby notáře, se kterými spolupracujeme , případně můžeme úkon u notáře učinit v zastoupení klienta na základě plné moci – plná moc.

Služby patentového zástupce

Naše kancelář zajišťuje registraci ochranných známek v České republice, jakož i v rámci EU. Úzce spolupracujeme s několika patentovými zástupci a patentovými kancelářemi. Jsme oprávněni k zastupování v řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Služby v cizím jazyce

Kancelář poskytuje služby v německém jazyce.

V případě zájmu klienta zajistíme ověřené překlady do jazyka německého nebo anglického, jakož i soudní tlumočníky.