„Lustitia melior fortitudine” Spravedlnost je lepší než statečnost

Znalecká kancelář

Do dnešního dne jsme podali více než 2.200 znaleckých posudků, především v souvislosti s úkony podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (ObchZ), jako jsou prodeje podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smlouvy o převodu podniku nebo jeho části podle § 476 ObchZ, nájmu podniku nebo jeho části podle § 67a ObchZ, vklady do základního kapitálu podle § 59 ObchZ, ocenění pro účely nabídky převzetí § 183a – §183c ObchZ, stanovení ceny obvyklé podle §196a ObchZ, ocenění duševního vlastnictví (ochranné známky, know-how, obchodní jméno apod.) a další. Rovněž provádíme znalecké posudky podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev pro účely sloučení, splynutí, rozdělení, změny právní formy, převodu jmění na společníka atd.

Máme rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s oceňováním podniků, částí podniků, podnikatelských záměrů, know-how, cenných papírů, pohledávek, duševního vlastnictví včetně ochranných známek, práv a jiných majetkových hodnot a dalších objektů (domén na Internetu), a to jak z hlediska tržního ocenění pro vklady a přeměny, tak pro účely negociačního vyjednávání a pro potřebu stanovení ceny obvyklé mezi propojenými osobami podle § 196a ObchZ a podle daňových předpisů. V posledních letech se zabýváme rovněž posuzování zadání, nabídek, smluv a poskytovaného plnění v rámci veřejných zakázek, a to jak z hlediska obsahového (věcného), tak přiměřenosti cen a poplatků, ale i z hlediska právních aspektů, zejména v souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví - autorských práv a jiných práv.

Velice úzce spolupracujeme se znaleckou kanceláří Prof. Smejkala, který je vysokoškolským profesorem v oboru ekonomika a management, soudním znalcem v mnoha oborech a odborníkem na ekonomiku, právo a management, zejména v oblasti informačních systémů.